Mini Merci CZECHY

Mini Merci CZECHY

Taniez z "Czarnego Miasta"

Złoto, ostre kolory, długie, wirujące suknie, tabory i dobra zabawa - to obraz Romów, który nie chce zniknąć z naszej wyobraźni. Kultura romska jednak, zwłaszcza w sąsiadują­cej z Polską Republice Czeskiej, zamiera w zawrotnym tempie. Mało o tym wiemy, gdyż Romowie mieszkają niemal w całkowitej izolacji od reszty społeczeństwa.

Bronx, Havaj czy Parlament - to nazwy niektórych z 300 rom­skich gett, które istnieją na terenie Republiki Czeskiej. Szacuje się, że mieszka w nich ponad 80 tysięcy ludzi, z których duża część żyje na granicy ubóstwa. W takich warunkach trwają dziesiątki tysięcy dzieci. Większość z nich uczęszcza do szkół specjalnych, które separują je od reszty społeczeństwa i uniemożliwiają awans społeczny.

Dzieci biorące udział w projekcie Brave Kids w tym roku pocho­dzą z obszaru społecznie wykluczonego w Brnie, drugim największym mieście w Czechach. Większość takich gett jest zamieszkana przez Romów Słowackich przesiedlonych przez władze komunistyczne po drugiej wojnie światowej. Fabryki, w których dotychczas pracowali, upadały z powodu transformacji ustrojowej, rosło zadłużenie mieszkań

I Romowie byli zmuszeni przeprowadzić się na peryferia miast. Nikt nie chce im wynajmować mieszkań w centrach, dlatego skazani są na brak integracji i życie w romskim getcie.

Jedną z możliwości przezwyciężenia tej sytuacji są zajęcia po­zalekcyjne, z których duża część opiera się na tańcu. Zespół Merci to taneczna grupa młodzieżowa, która istnieje od 2001 roku. Dzięki nauczycielce tańca - Monice Balogovej - dwa lata temu powstała grupa MiniMerci, do której należą dzieci w wieku od 3 do 13 lat, często ro­dzeństwo tancerzy i tancerek z Merci. To właśnie one są uczestnikami Brave Kids 2011. Udział w projekcie jest dla nich nagrodą za regularną pracę i wysiłek włożony w treningi, a także rzadką okazją do spo­tkania z Gadźami (w języku romskim Gadź znaczy nie-Rom). Dzieci ćwiczą w centrum Zabrdovice, w którym organizowane są zajęcia dla młodych ludzi z tzw. brnieńskiego Bronxu, nazwanego przez Romów Kało foros - Czarne miasto. Mieszka w nim 10 tys. Romów.

Z raportu Amnesty International, opublikowanego na początku 2010 roku, wynika, że pomimo interwencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2007 roku dyskryminacja romskich dzieci w Cze­chach trwa. Stanowią one 80% uczniów szkół specjalnych - tak duży odsetek nie występuje w żadnej populacji. Bez wykształcenia Romowie nie są w stanie zdobyć pracy. W ten sposób zamyka się błędne koło życia w getcie i ubóstwie.

W związku z niską motywacją dzieci do nauki powstał w centrum Zabrdovice program douczania. Do ośrodka przyciągnąć ma dzieci właśnie udział w zajęciach z tańca w ramach MiniMerci. Jeśli dziecko było w szkole, to nie ma zadań domowych - nie może zatem skorzystz programu douczania, a tym samym tańczyć w MiniMerci. Dodatkowym bodźcem jest system punktów za udział w zajęciach, które potem mogą wymienić na przybory szkolne, a tych w  romskich domach często brakuje.

Opiekę nad zespołem MiniMerci w 2009 objęło stowarzyszenie Petrov, które działa na terenie Południowych Moraw. Głównym celem organizacji jest wsparcie edukacji i rozwoju młodego człowieka ze szczególnym naciskiem na efektywne wykorzystanie wolnego czasu, Pomaga przygotować młodzież do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, od dzieciństwa do dorosłości.

 

.